प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) स्वयंचलित यंत्रणा