प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) प्रयोगात्मक सोनोकैमस्ट्री