प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) औद्योगिक सोनोकैमस्ट्री