प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) मेटल स्पॉट वेल्डर