प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) नॅनो स्प्रे