प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) बदली कनव्हर्टर