प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) ट्यूब टर्मिनेटर