प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) कंपन कंपन्या