प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) वायर स्प्लिसर